dr hab. inż. Antoni WOJACZEK, prof. nzw. w Pol. Śl.

 • Antoni Wojaczek

  Antoni Wojaczek

Profesor nzw. w Politechnice Śląskiej

Pokój: 837
Telefon: 32 237 23 80, 602 571 791
E-mail: Antoni.Wojaczek@polsl.pl

 

 

 

 

Jest pracownikiem Katedry Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa od 1977 roku. Jego zainteresowania naukowe skupiają się na zagadnieniach dotyczących telekomunikacji, szczególnie dla górnictwa. Zajmował się problematyką kompatybilności elektromagnetycznej w górnictwie. Efektem badań i studiów w tym zakresie jest monografia: pod redakcją F. Krasuckiego (współautorzy: Frączek S., Miśkiewicz K., Wojaczek A.) "Wybrane zagadnienia kompatybilności elektromagnetycznej w górnictwie" przetłumaczona na język angielski pt. Electromagnetic Compatibility in Mining. Selected Problems. Współuczestniczył w opracowaniu szeregu norm dotyczących budowy, pomiarów oraz eksploatacji kopalnianych sieci telekomunikacyjnych. Dokonywał oceny stanu technicznego szeregu kopalnianych central telefonicznych, a także dokonywał pomiarów parametrów elektrycznych kopalnianych sieci telekomunikacyjnych. Jest współautorem koncepcji modernizacji kilkunastu kopalnianych systemów telekomunikacyjnych kopalń i spółek węglowych.

Życiorys zawodowy

 • 1972–1977 - Politechnika Śląska, Wydział Górniczy. Studia w zakresie elektrotechniki, specjalność: elektryfikacja górnictwa, (mgr inż. elektryk górniczy).
 • od 1.10.1977 - Instytut Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa, a po zmianach reorganizacyjnych (w 1992 r.) w Katedrze Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Politechniki Śląskiej.
 • 30.06.1986 - Obrona pracy doktorskiej pt.: „Kompatybilność elektromagnetyczna łączności telefonicznej w technicznych warunkach środowiskowych podziemi kopalń węgla”. Promotor: prof. zw. dr hab. inż. Florian Krasucki. Decyzją Rady Wydziału Górniczego rozprawa uzyskała wyróżnienie oraz nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • Maj 2014. Wydanie w Wydawnictwie Politechniki Śl. monografii (tzw. habilitacyjnej) pt.: „Wpływ środowiska technicznego kopalń podziemnych na transmisję sygnałów w dołowych sieciach telekomunikacyjnych”.
 • 24.11.2015. Uchwała Rady Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w przedmiocie nadania stopnia doktora habilitowanego; dziedzina nauki: nauki techniczne, dyscyplina naukowa: górnictwo i geologia inżynierska, specjalność: telekomunikacja w górnictwie.
 • 1.07.2016. profesor nadzwyczajny w Katedrze Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej.

Dodatkowe uprawnienia techniczne, specjalistyczne

 • Rzeczoznawca SiTG. Nr ewidencyjny 2536/98, w specjalnościach: I-2.1.5 Łączność przewodowa i telekomunikacja w górnictwie, I-2.2.7-11 BHP w górnictwie podziemnym – urządzenia elektryczne, I-2.1.11 Elektrotechnika i elektronika górnicza.

 • Uprawnienia budowlane w telekomunikacji do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach instalacyjnych bez ograniczeń. Państwowa Inspekcja Telekomunikacyjna i Pocztowa w Warszawie. Decyzja nr 1522/99/U.

 • Uprawnienia na stanowisko osoby wyższego dozoru ruchu w specjalności elektrycznej maszyn i urządzeń dołowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny. Decyzja OUG w Rybniku z 2003 r. (wcześniejsze decyzje: 1996; niższy dozór ruchu górniczego elektrycznego, 1998; średni dozór ruchu górniczego elektrycznego).

 • Rzeczoznawca w specjalności telekomunikacyjnej obejmującej projektowanie i wykonawstwo bez ograniczeń w zakresie telekomunikacji. Decyzja Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie z 2010 r. Wpis do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców (poz. nr 37/10/R/C).

Publikacje

Książki, monografie, skrypty dydaktyczne

 1. Wojaczek A.: Wpływ środowiska technicznego kopalń podziemnych na transmisję sygnałów w dołowych sieciach telekomunikacyjnych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2014.
 2. Krasucki F. (ed), Miśkiewicz K., Frączek S., Wojaczek A.: Electromagnetic Compatibility in Underground Mining. Selected Problems. ELSEVIER Amsterdam - London - New York – Tokyo 1993.
 3. Krasucki F., (red) Miśkiewicz K., Frączek S., Wojaczek A. Wybrane zagadnienia kompatybilności elektromagnetycznej w górnictwie. PWN Warszawa 1988.
 4. Cierpisz S., Miśkiewicz K., Musioł K., Wojaczek A.: Systemy gazometryczne w górnictwie. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2007. Monografia nr 125
 5. Miśkiewicz K., Wojaczek A. Systemy radiokomunikacji z kablem promieniującym w kopalniach podziemnych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2010 Monografia nr 286
 6. Miśkiewicz K., Wojaczek A. Wojtas P. Systemy dyspozytorskie kopalń podziemnych i ich integracja. Wybrane problemy. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2011 Monografia nr 368
 7. Miśkiewicz K., Wojaczek A.: Kopalniana łączność telefoniczna. Skrypt monograficzny: Seminarium Elektryfikacji i Automatyzacji Kopalń (red. Krasucki F.) Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice. Wydanie I, 1987 (nr1340), Wydanie II poprawione i uzupełnione, 1991 (nr 1618)
 8. Wojaczek A. Miśkiewicz K.: Kopalniana łączność głośnomówiąca. Skrypt monograficzny: Seminarium Elektryfikacji i Automatyzacji Kopalń (red. Krasucki F.) Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 1992 (nr 1637).
 9. Wojaczek A. i inni. Praca zbiorowa pod red. St. Frączka: Laboratorium z automatyzacji kopalń. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1983 (nr 1097)
 10. Miśkiewicz K., Wojaczek A. Szulc J.: Laboratorium z podstaw teorii przesyłu sygnałów w górnictwie. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1985 (nr 1198)
 11. Jachnik E., Walaszek-Babiszewska A., Wojaczek A., Zapała W.: Laboratorium z podstaw elektroniki w górnictwie. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice, 1987 (nr 1323).

Wieloautorskie monografie

 1. Praca zbiorowa pod red. Wojaczek A., i Dyczko A.: Systemy telekomunikacyjne , monitoring i wizualizacja podziemnej eksploatacji złóż. Wydawnictwo Fundacja dla AGH. Kraków, 201 ISBN 978-83-62079-12-4.
 2. Praca zbiorowa pod red. Wojaczek A., i Dyczko A.: Monitoring wybranych procesów technologicznych w kopalniach podziemnych. Wydawnictwo Katedry Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Politechniki Śląskiej. Gliwice 2015. ISBN 978-83-61553-52-6

Rozdziały w monografiach

 1. Wojaczek A., Wojtas P.: Realizacja wizji „inteligencji otoczenia” w środowisku przemysłowym. Innowacyjność w infrastrukturze systemowej kopalni dla poprawy bezpieczeństwa. Praca zbiorowa pod red. P. Wojtasa.Wydawnictwo ITI EMAG. Katowice 2011 ISBN 978-83-928970-8-8
 2. Wojaczek A., Miśkiewicz K.: Monitorowanie procesów technologicznych i parametrów bezpieczeństwa w systemach dyspozytorskich kopalń. Systemy telekomunikacyjne , monitoring i wizualizacja podziemnej eksploatacji złóż. Praca zbiorowa pod red. A. Dyczko i A. Wojaczka. Wydawnictwo Fundacja dla AGH. Kraków 2011. ISBN 978-83-62079-12-4.
 3. Wojaczek A., Miśkiewicz K. Wybrane problemy lokalizacji maszyn i ludzi w kopalniach podziemnych. Systemy telekomunikacyjne , monitoring i wizualizacja podziemnej eksploatacji złóż. Praca zbiorowa pod red. A. Dyczko i A. Wojaczka. Wydawnictwo Fundacja dla AGH. Kraków 2011. ISBN 978-83-62079-12-4.
 4. Timler M., Wojaczek A.: Światłowodowe systemy teletransmisyjne w układach monitorowania procesów technologicznych kopalń. Systemy telekomunikacyjne , monitoring i wizualizacja podziemnej eksploatacji złóż. Praca zbiorowa pod red. A. Dyczko i A. Wojaczka. Wydawnictwo Fundacja dla AGH. Kraków 2011. ISBN 978-83-62079-12-
 5. Sobczyk J., Wojaczek A., Monitorowanie maszyn i urządzeń dołowych z wykorzystaniem systemu SMoK. Systemy telekomunikacyjne , monitoring i wizualizacja podziemnej eksploatacji złóż. Praca zbiorowa pod red. A. Dyczko i A. Wojaczka. Wydawnictwo Fundacja dla AGH. Kraków 2011. ISBN 978-83-62079-12-4.
 6. Wojaczek A., Miśkiewicz K.: Systemy bezpieczeństwa podziemnego zakładu górniczego. Bezpieczeństwo w środowisku pracy. Część 3. Inżynieria bezpieczeństwa pracy. Monografia. Praca zbiorowa pod red. J. Koniecznego. Garmond. Oficyna Wydawnicza Poznań 2011.
 7. Miśkiewicz K., Wojaczek A., Wojtas P.: Bezpieczeństwo funkcjonalne i niezawodność dyspozytora w zakładzie przemysłowym na przykładzie kopalni podziemnej. Wybrane obszary infrastruktury systemowej kopalń podziemnych. Praca zbiorowa pod red. P. Wojtasa. Wydawnictwo ITI EMAG. Katowice 2012. ISBN 978-83-932737-5-1
 8. Wojaczek A.: Dyspozytorskie systemy telekomunikacyjne podziemnego zakładu górniczego. Zarządzanie Energią i Teleinformatyka. Materiały i Studia. ZET 2014 Praca zbiorowa pod red. H. Kapronia. Wydawnictwo KAPRINT. Lublin, 2014. ISBN 978-83-937928-1-8
 9. Wojaczek A.: Możliwości monitoringu maszyn i sieci elektroenergetycznych w podziemnych zakładach górniczych. Monitoring wybranych procesów technologicznych w kopalniach podziemnych. Praca zbiorowa pod red. A. Wojaczka i A. Dyczko. Wydawnictwo Katedry Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Politechniki Śląskiej. Gliwice 2015. ISBN 978-83-61553-52-6
 10. Wojaczek A., Lubryka J., Opielka K., Stojek M.: Systemy monitoringu i wizualizacji grupy EH-View typu EH-MineView. Monitoring wybranych procesów technologicznych w kopalniach podziemnych. Praca zbiorowa pod red. A. Wojaczka i A. Dyczko. Wydawnictwo Katedry Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Politechniki Śląskiej. Gliwice 2015. ISBN 978-83-61553-52-6

Publikacje w czasopismach i periodykach krajowych oraz zagranicznych

 1. Wojaczek A.: Obwody zaporowe w górniczej łączności trolejfonowej. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa 1983, nr 3.
 2. Wojaczek A.: Badania obwodów zaporowych OZ-400B. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa. 1984, nr 3.
 3. Miśkiewicz K., Cieślik P., Wojaczek A.: Sledovani napeti poruch ve sdelovacich sitich dolu. Proceedings of VI International Conference ARS-84 Automation, Regulation, Systems. Ostrawa, Czechosłowacja, 1984.
 4. Krasucki F., Miśkiewicz K., Wojaczek A.: Some EMC problems of mine wire telecommunication system. Proceedings of International Wrocław Symposium on Electromagnetic Compatibility EMC. Wrocław, 1986.
 5. Krasucki F., Wojaczek A., Skoropacki W.: Wniesznyje eliektromagnitnyje pomiechi w szachtnych tielefonnych linijach swjazi. Proceedings of VIII International Conference of Automation in Mines and Quarries ICAMC-86. (str. 228-237). Dubrownik, Jugosławia, 1986.
 6. Miśkiewicz K., Wojaczek A.: Badania rezystancji izolacji telekomunikacyjnych kabli górniczych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Górnictwo Z. 156. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice, 1987. (str. 103-110).
 7. Krasucki F., Miśkiewicz K., Wojaczek A.: Interferences in underground communication lines caused by underground trolley lines. Proceedings of VII International Conference ARS-87 Automation, Regulation, Systems. Ostrava, Czechosłowacja, 1987.
 8. Miśkiewicz K., Wojaczek A., Kałużny M.: Badania propagacji fal elektromagnetycznych dla potrzeb technologicznej łączności ścianowej. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa. 1988, nr 2.
 9. Krasucki F., Miśkiewicz K., Wojaczek A.: Interferences produced in underground telecoms lines by underground electric railways. Proceedings of IX International Conference ICAMC-88 Automation in Mines and Quarries. Bułgaria, 1988.
 10. Krasucki F., Miśkiewicz K., Wojaczek A.: Inverter feeding drum shearer as a source of electromagnetic interferences in deep mines. Proceedings of IX International Conference ICAMC-88 Automation in Mines and Quarries. Bułgaria, 1988.
 11. Krasucki F., Miśkiewicz K., Wojaczek A.: Interferences produced in underground telecoms lines. Bulletin of the International Committee on Automation of Mines and Quarries ICAMC. (str. 14-18) No 2, 1989.
 12. Miśkiewicz K., Wojaczek A.: Ropes of hosting machines as a wire line for shaft communication system. World Mining Congress; Proceedings of International Conference ICAMC-90 Automation in Mines and Quarries. (str. 371-377). Ostrava, Czechosłowacja, 1990.
 13. Miśkiewicz K., Wojaczek A.: Bezprzewodowa łączność foniczna w szybie na przykładzie systemu MERKURY-F. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Górnictwo Z. 184. (str. 123-134). Gliwice, 1990.
 14. Miśkiewicz K., Wojaczek A.: Wybrane problemy sterowania i rozwoju telefonii w kopalniach głębinowych. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa. 1991, nr 5, (str. 17-20).
 15. Wojaczek A., Miśkiewicz K.: Środki łączności w transporcie kopalnianym. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa. 1992, nr 4‑5, (str. 57-59).
 16. Wojaczek A., Miśkiewicz K.: Pomiary parametrów dołowych sieci telekomunikacyjnych prądem stałym. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa. 1992, nr 9, (str. 10-14).
 17. Wojaczek A., Miśkiewicz K.: Electrical parameters of underground communication networks. Proceedings of XI International Conference of Automation in Mines and Quarries ICAMC'92. Jekaterinburg, Rosja, 1992.
 18. Krasucki F., Miśkiewicz K., Wojaczek A.: Computer analysis of interference in underground mining communication drum shearer. Proceedings of International Conference Central Coal Mining Research Institute-Hepingli Beijing, EMAG Katowice and. Institute of Electrical Engineering and Automation of Mining Silesian Technical University Gliwice. Pan-Zhi-Hua. Chiny, 1992.
 19. Wojaczek A., Miśkiewicz K., Krasucki F.: Selected parameters and interference level in mining communication lines. Proceedings of International Conference Central Coal Mining, Research Institute-Hepingli Beijing, EMAG Katowice and Institute of Electrical Engineering and Automation of Mining Silesian Technical University Gliwice. Pan-Zhi-Hua. Chiny, 1992.
 20. Krasucki F., Miśkiewicz K., Wojaczek A.: Measurements of interference generated by inverter feeding in the mining drum shearer. Proceedings of International Conference Central Coal Mining Research Institute-Hepingli Beijing, EMAG Katowice and. Institute of Electrical Engineering and Automation of Mining Silesian Technical University Gliwice. Pan-Zhi-Hua. Chiny, 1992.
 21. Miśkiewicz K., Wojaczek A.: Investigation of interferences in underground mining communication lines. Proceedings of Eleventh International Wrocław Symposium on Electromagnetic Compatibility EMC’92. (str. 184-187). Wrocław, 1992
 22. Wojaczek A., Miśkiewicz K.: Głośnomówiąca łączność lokalna w procesie urabiania złóż. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa. 1993, nr 5‑6, (str. 33-35).
 23. Wojaczek A., Miśkiewicz K.: Stan aktualny i warunki budowy elektronicznych układów łączności telefonicznej w kopalniach. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa. 1994, nr 5-6.
 24. Wojaczek A., Miśkiewicz K. Środki łączności do kierowania akcjami ratowniczymi w zakładach górniczych. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa. 1994; nr 5-6.
 25. Krasucki F., Miśkiewicz K., Wojaczek A.: Ropes of a Winding Machine as a Line for Shaft Communication System. Proceedings of Twelfth International Wrocław Symposium and Exhibition on Electromagnetic Compatibility EMC’94. Wrocław, 1994
 26. Miśkiewicz K., Wojaczek A.: Doświadczenia z eksploatacji kopalnianych systemów telekomunikacyjnych z cyfrową centralą telefoniczną. Proceedings of XII International Conference ICAMC Automation in Mines and Quarries. ICAMC-95. Gliwice, 1995
 27. Miśkiewicz K., Wojaczek A.: XII Międzynarodowa konferencja Automatyzacji Górnictwa ICAMC'95. Wiadomości Górnicze. 1996 nr 5.
 28. Miśkiewicz K., Rej A., Wojaczek A.: Sposoby dokumentowania sieci teletransmisyjnych w podziemnych zakładach górniczych. Bezpieczeństwo Pracy w Górnictwie. 1996, nr 8.
 29. Miśkiewicz K., Wojaczek A.: Zabezpieczenia przepięciowe w kopalnianych sieciach telekomunikacyjnych. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa. 1997, nr 10.
 30. Miśkiewicz K., Wojaczek A.: Analiza metody pomiaru asymetrii torów przewodowych w kablowych sieciach telekomunikacyjnych. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa. 1997, nr 10.
 31. Wojaczek A., Wala E., Miśkiewicz K.: Prawne uwarunkowania działalności kopalń w zakresie telekomunikacji na przykładzie RSW S.A. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa. 1997, nr 10.
 32. Gawor P., Wojaczek A., Miśkiewicz K.: Wybrane zagadnienia ochrony przeciwporażeniowej w kopalnianych sieciach telekomunikacyjnych. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa. 1997, nr 10.
 33. Gawor P., Wojaczek A., Miśkiewicz K.: Analiza układu zasilania stacyjnych urządzeń telekomunikacyjnych w kopalniach. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa. 1997, nr 10.
 34. Brząkalik J., Miśkiewicz K., Wojaczek A.: System transmisji wielokrotnej z zastosowaniem nadajników i odbiorników DTMF. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa. 1998, nr 9.
 35. Cuber J., Miśkiewicz K., Wojaczek A., Wala E.: Problemy modernizacji systemu telekomunikacyjnego Rybnickiej Spółki Węglowej. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa. 1998, nr 9.
 36. Miśkiewicz K., Wojaczek A.: Gwarantowane zasilanie urządzeń dyspozytorskich kopalń. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa. 1998, nr 9.
 37. Miśkiewicz K., Wojaczek A.: Spalinowy zespół prądotwórczy jako rezerwowe źródło zasilania kopalnianych telekomunikacyjnych i dyspozytorskich urządzeń stacyjnych. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa. 1998, nr 9.
 38. Miśkiewicz K., Wojaczek A.: Transmission Properties of the intrinsically safe telephone system. Proceedings of XIII International Conference on Automation in Mining ICAMC’98. High Tatras, Słowacja, 1998.
 39. Miśkiewicz K., Wojaczek A.: Problemy niezawodności układów zasilania kopalnianych stacyjnych urządzeń telekomunikacyjnych i dyspozytorskich. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa. 1998, nr 10.
 40. Miśkiewicz K., Wojaczek A.: Systemy kontroli ruchu załogi w kopalniach. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa. 1999, nr 4-5.
 41. Miśkiewicz K. Wojaczek A., Wala E., Cuber J.: Analiza ruchu telefonicznego w sieci telefonicznej spółek węglowych. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa. 1999, nr 8-9.
 42. Wojaczek A.: System identyfikacji osób w procesie wydobywczym typowej kopalni. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa. 1999, nr 8-9, (str. 64-69).
 43. Wojaczek A.: Systemy identyfikacji osób. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa. 1999, nr 8-9, (str. 69-75).
 44. Wojaczek A.: Sieć telekomunikacyjna węglowa. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa. 1999, nr 8-9.
 45. Wojaczek A.: Sieci telekomunikacyjne węglowe, a prawo geodezyjne i kartograficzne. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa. 1999, nr 8-9.
 46. Wojaczek A.: Eksploatacja i zasady modernizacji sieci telekomunikacyjnych węglowych. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa. 1999, nr 8-9.
 47. Wojaczek A., Miśkiewicz K.: Hardware Systems of Interlocking and Switching off the Machines and Voltage Supply in Mines. Proceedings of XXVIII International Conference on Automation in Mining Szczyrk. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa. 2000, nr 4-5, (str. 52-57).
 48. Wojaczek A., Wojtas P.: Urządzenia i systemy telekomunikacyjne w górnictwie w doświadczeniach centrum EMAG. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa. 2000, nr 9-10.
 49. Wojaczek A., Miśkiewicz K.: System identyfikacji osób w strefie zagrożonej tąpaniami. Prace Naukowe GIG Katowice. Zeszyt 36 (str. 189-195). Katowice 2000.
 50. Miśkiewicz K., Wojaczek A., Cursinova A.: Osnovy pitanija elektrooborudovanija dispetcerskich na sachtach Polszi. Zbirnik Naukovych Prac Donieckogo Derzawnogo Techniceskogo Universitetu. Seria Elektrotechnika i energetika. Vypusk 21 (str. 202-207). Donieck, Ukraina, 2000 r.
 51. Wojaczek A.: Analiza struktury systemów łączności w kopalni węgla. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Górnictwo. Zeszyt 246. Gliwice, 2000.
 52. Miśkiewicz K., Wojaczek A., Wojtas P.: Systemy łączności telefonicznej w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania (str. 81-97). Bielsko Biała, 2001.
 53. Miśkiewicz K., Wojaczek A.: Elektromagnitnaja sovmiestimost w sviete predpisanij i norm. Naukovy praci Doneckogo Derzavnogo Techniceskogo Univerisitetu. Elektrotechnika i energetika. Vypusk 28 (str. 164-167). Donieck, Ukraina, 2001 r
 54. Miśkiewicz K., Wojaczek A.: Odporność systemów łączności na zakłócenia elektroenergetyczne na przykładzie pomiarów w ZG RUDNA. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa. 2001, nr 9.
 55. Wojaczek A.: Prawo telekomunikacyjne w odniesieniu do kopalnianych systemów telekomunikacyjnych. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa. 2001, nr 10, (str. 46-50).
 56. Miśkiewicz K., Wojaczek A., Wojtas P.: Integration of the telecommunication systems in polish mining industry – selected problems. Proceedings of 14th International Conference on Automation in Mining ICAMC’2001 (str. 91-98). Tampere, Finlandia, 2001.
 57. Miśkiewicz K., Wojaczek A.: Właściwości kopalnianych kabli telekomunikacyjnych. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa. 2002, nr 11, (str. 39-44).
 58. Miśkiewicz K., Wojaczek A., Kowalski A.: Badania parametrów transmisyjnych zespołów separacji iskrobezpiecznej. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa. 2002, nr 9, (str. 51-57).
 59. Miśkiewicz K., Wojaczek A.: Wybrane właściwości czasowe protokołu LonTalk stosowanego w sieciach ATUT-NET. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa. 2002, nr 12, (str. 25-29, rys. 6).
 60. Wojaczek A., Miśkiewicz K., Filipiak Z.: System telekomunikacyjny DGT‑Millenium. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa. 2003, nr 1, (str. 17-26, rys. 6, tab. 2).
 61. Miśkiewicz K., Wojaczek A.: Kompatybilność elektromagnetyczna górniczych urządzeń automatyki i łączności. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Zeszyt 257 (str. 387-396) Gliwice, 2003.
 62. Wojaczek A.: Avtomaticzieskije sistiemy idientyfikacji ludiej w szachtach. Naukovy praci Doneckogo Derzavnogo Techniceskogo Univerisitetu. Seria Elektrotechnika i energetika. Vypusk 67. (str. 87-91), Donieck, Ukraina, 2003.
 63. Miśkiewicz K., Wojaczek A., Wojtas P., Czursinova A. A.: Iskrobezopastnyje sistemy telefonnoj sviazi. Naukovy praci Doneckogo Derzavnogo Techniceskogo Univerisitetu Seria Elektrotechnika i energetika. Vypusk 67 (str. 80-86, rys. 5, tab. 2). Donieck, Ukraina, 2003.
 64. Cuber J., Wojaczek A.: Centrale telefoniczne zakładów górniczych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Zeszyt 257 (str. 323-333). Gliwice 2003.
 65. Miśkiewicz K., Wojaczek A.: Kompatybilność elektromagnetyczna – aspekty formalno‑prawne. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa. 2003, nr 10, (str. 26-32).
 66. Wojaczek A., Rej A.: Zasady zasilania urządzeń telekomunikacyjnych w świetle nowych przepisów. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa. 2003, nr 10, (str. 43-46).
 67. Cuber J., Wojaczek A.: Centrale telefoniczne łączności ogólnozakładowej zakładów górniczych. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa. 2003, nr 10, (str. 37-42).
 68. Miśkiewicz K. Wojaczek A.: Computer testing of the intrinsically safe barrier for telephone system. Proceedings of International Carpatian Control Conference 2003 (str. 156‑159). Tatrzańska Łomnica. Słowacja, 2003.
 69. Gornig A., Wojaczek A.: Wyznaczanie rzeczywistych klas węgla w oparciu o algorytm rozmytej klasyfikacji danych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Górnictwo. Gliwice, 2004.
 70. Wojaczek A., Cuber J.: Urządzenia łączności alarmowo-rozgłoszeniowej zakładów górniczych. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa. 2004, nr 6, (str. 29-33).
 71. Miśkiewicz K. Wojaczek A.: Kompatybilność elektromagnetyczna zespołów separacji iskrobezpiecznej w systemach łączności telefonicznej i alarmowo-rozgłoszeniowej. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa. 2004, nr 8.
 72. Wojaczek A., Cuber J.: Urządzenia łączności dyspozytorskiej w kopalniach. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa. 2004, nr 8.
 73. Wojaczek A., Miśkiewicz K.: Nowe rozwiązania w zakresie iskrobezpiecznych systemów łączności i alarmowania. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Zeszyt 269 (str. 583-592), 2005, nr 1697.
 74. Malicki W., Lojza H., Wojaczek A.: Wybrane problemy przełączania systemu telekomunikacyjnego na przykładzie kopalni PNIÓWEK. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa. 2005, nr 8.
 75. Wojaczek A., Cuber J.: Urządzenia dyspozytorni metanometrycznych w zakładach górniczych. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa. 2005, nr 10.
 76. Wojaczek A., Wojtas P.: Kopalniany system telekomunikacyjny KST. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa. 2005, nr 11, (str. 25-32).
 77. Brzeski K., Dzierżko J., Miśkiewicz K., Wojaczek A.: Iskrobezpieczne elementy nowego systemu alarmowo-rozgłoszeniowego HETMAN. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa. 2005, nr 11, (str. 19-24).
 78. Brzeski K., Dzierżko J., Wojcieszkiewicz Ł., Wojaczek A.: HETMAN – nowy system alarmowo-rozgłoszeniowy dla zakładów górniczych. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa. 2005, nr 11.
 79. Miśkiewicz K., Wojaczek A.: Parametry transmisyjne wzmacniaka w zespołach separacji iskrobezpiecznej. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Górnictwo. Zeszyt nr 269, 2005.
 80. Miśkiewicz K., Wojaczek A.: Measurements of parameters of location transmitters – selected problems. Proceedings of 20th World Mining Congress. Mining and Sustainable Development. Published by Geological Survey of Iran & National Geosciences Database of Iran. Tehran, Iran, 2005.
 81. Brzeski K., Dzierżko J., Miśkiewicz K., Wojaczek A.: Intrinsically safe elements of the Hetman alarm-dispatch-broadcast system. Proceedings of seminar Ping Shuo China Coal Industry Corporation Shuozhou City. (5 str. 3 rys.). Chiny, 2005.
 82. Brzeski K., Dzierżko J., Wojaczek A.: Hetman – a new alarm-dispatch-broadcast systems for mining industry. Proceedings of seminar Ping Shuo China Coal Industry Corporation Shuozhou City. (9 str.). Chiny, 2005.
 83. Miśkiewicz K., Wojaczek A.: Nowe rozwiązania systemów radiokomunikacyjnych dla kopalń podziemnych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Górnictwo. Zeszyt nr 274. (str. 353 - 364). Gliwice, 2006.
 84. Miśkiewicz K., Wojaczek A.: Zastosowanie telefonii VoIP w lokalnych systemach łączności. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa. 2006, nr 7.
 85. Miśkiewicz K., Wojaczek A., Rej A.: Właściwości dynamiczne systemów metanometrycznych. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa. 2006, nr 9.
 86. Miśkiewicz K. Wojaczek A.: Identification of Dynamic Properties of Intrinsically Safe Barriers for Telephone Systems. Proceedings of IFAC WORKSHOP MMM’2006 Automation in Mining, Mineral and Metal Industry. (str. 65-69). Kraków, 2006.
 87. Miśkiewicz K., Wojaczek A.: System telefonii iskrobezpiecznej TELOS. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa. 2007, nr 10, (str. 28-32).
 88. Miśkiewicz K., Wojaczek A.: Pomiary właściwości transmisyjnych zespołu separacji iskrobezpiecznej AUI. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa. 2007, nr 10, (str. 33-38).
 89. Miśkiewicz K., Wojaczek A., Rej A.: Wybrane problemy bezpieczeństwa funkcjonalnego w kopalnianych systemach gazometrycznych. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa. 2007, nr 11, (str. 5-9).
 90. Miśkiewicz K., Wojaczek A.: Układy blokad i wyłączeń w systemach gazometrycznych. Kwartalnik Górnictwo i Geologia. 2007, nr 4.
 91. Miśkiewicz K., Wojaczek A.: Integracja dyspozytorskich systemów łączności we współczesnej kopalni. Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management. Volume 23. Kraków, 2007.
 92. Miśkiewicz K., Wojaczek A., Dzierżko J.: Nowe elementy systemu telekomunikacyjnego HETMAN. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa. 2008, nr 10, (str. 36-41).
 93. Miśkiewicz K., Wojaczek A., Brzeski K.: Doświadczenia z uruchomienia systemu HETMAN w KWK Wujek. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa. 2008, nr 10, (str. 42-47).
 94. Miśkiewicz K., Wojaczek A.: Mining communication systems integration. Proceedings of World Mining Congress and 17th International Conference on Automation in Mining. Kraków, 2008.
 95. Wojaczek A., Miśkiewicz K.: Wybrane problem radiokomunikacji w podziemiach kopalń. Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne. 2009, nr 6.
 96. Miśkiewicz K., Wojaczek A.: Systemy łączności telefonicznej i alarmowej dla kopalń – aspekty funkcjonalne. Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne. 2009, nr 8-9.
 97. Wojaczek A., Wojtas P.: Systemowe podejście do telekomunikacji zakładu górniczego. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa. 2009, nr 6, (str. 29-36).
 98. Miśkiewicz K., Wojaczek A., Wójcik D.: Zintegrowany system łączności telefonicznej i alarmowo-rozgłoszeniowej dla małych kopalń na przykładzie Kopalni Gipsu i Anhydrytu. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa. 2010, nr 1, (str. 30-35).
 99. Miśkiewicz K., Wojaczek A.: Iskrobezpieczeństwo systemu łączności radiowej z kablem promieniującym. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa. 2010, nr 1, (str. 36-42).
 100. Wojaczek A., Miśkiewicz K. Wojtas P.: Analiza niezawodności systemu łączności alarmowo-rozgłoszeniowej na przykładzie systemu SAT. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa. 2010, nr 11, (str. 25-30).
 101. Miśkiewicz K., Wojaczek A., Wojtas P.: Bezpieczeństwo funkcjonalne i niezawodność dyspozytora w zakładzie przemysłowym na przykładzie kopalni podziemnej. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa. 2011, nr 5, (str. 5-11).
 102. Wojaczek A., Miśkiewicz K., Dzierżęga J.: Dołowe sieci telekomunikacyjne z kablami miedzianymi w kopalniach JSW SA. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa. 2011, nr 10, (str. 15-23).
 103. Wojaczek A., Miśkiewicz K., Timler M.: Światłowodowe sieci telekomunikacyjne w kopalniach. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa. 2011, nr 10, (str. 24-31).
 104. Miśkiewicz K., Wojaczek A., Wojtas P. Reliability of mining telecommunications systems. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa. 2011, nr 11, (str. 3-17).
 105. Wojaczek A., Miśkiewicz K Wojtas P.: Eksploatacyjna zmienności właściwości metrologicznych metanomierzy. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa. 2012, nr 5, (str. 5-10).
 106. Miśkiewicz K., Wojaczek A.: Problemy transmisji w kopalnianych systemach telekomunikacyjnych. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa. 2013, nr 7.
 107. Miśkiewicz K., Wojaczek A.: Analiza możliwości odpalenia zapalników elektrycznych przez system radiokomunikacyjny z kablem promieniującym w kopalniach podziemnych. Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne. 2013, nr 6.
 108. Wojaczek A.: Opóźnienia w układach blokad i wyłączeń systemów gazometrycznych stosowanych w kopalniach podziemnych. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa. 2013, nr 12.
 109. Wojaczek A.: Wykorzystanie przewodu promieniującego w systemie lokalizacji pojazdów w kopalniach. Przegląd Górniczy. 2014, nr 1.
 110. Wojaczek A.: Łącze, sieć oraz serwer w telekomunikacji górniczej. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa. 2014, nr 3.
 111. Boron S., Pielot J., Wojaczek A.: Ocena opłacalności wzbogacania węgla w układach osadzarek. Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management. 2014, Volume 30, Issue 3, str. 67–82.
 112. Wojaczek A.: Selected terms used in „mining telecommunications”. Mining – Informatics, Automation and Electrical Engineering No. 1 2015; pp. 37-44.
 113. Wojaczek A.: Structures and Opportunities to Supply the Telecommunication Systems in Underground Mines. Archives of Mining Sciences Vol. 61 (2016), No. 2 pp. 323-334.
 114. Miśkiewicz K., Wojaczek A.: How to assess and improve the quality of voice services in telephone communication and alarm systems in mines. Mining – Informatics, Automation and Electrical Engineering No. 2 (526) 2016; pp. 40-47.
 115. Wojaczek A., Wojaczek Ad.: Systemy radiowe w kopalniach podziemnych. Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji. Nr 1 (13) 2016 str. 337-349.
 116. Wojaczek A., Wojaczek Ad.: Systemy monitoringu w kopalni podziemnej. Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji. Nr 1 (13) 2016 str. 523-536.
Script logo