dr inż. Sergiusz BORON

 • Sergiusz Boron

  Sergiusz Boron

Starszy wykładowca, Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia na Wydziale Górnictwa i Geologii

Pokój: 613, 460
Telefon: 32 237 11 75, 32 237 15 37
E-mail: Sergiusz.Boron@polsl.pl

 

 

 

Pracuje w Katedrze Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa od 1989 r., tytuł doktora nauk technicznych uzyskał w 1999 r., temat pracy doktorskiej "Model matematyczny procesów cieplnych zachodzących w górniczych kablach i przewodach oponowych i jego zastosowanie do analizy obciążalności prądowej".

Od 2006 r. członek Rady Wydziału Górnictwa i Geologii. W kadencji 2012-2016 pełnił funkcję Prodziekana ds. Studenckich, a od 1.09.2016 r. Prodziekana ds. Studenckich i Kształcenia na Wydziale Górnictwa i Geologii.

Zainteresowania naukowe

 • budowa i eksploatacja górniczych kabli i przewodów oponowych,
 • układy zasilania kompleksów ścianowych,
 • bezpieczeństwo eksploatacji sieci dołowych,
 • komputerowe wspomaganie projektowania sieci elektroenergetycznych.

Dorobek naukowy

Wybrane publikacje

 • Boron S. : Wspomaganie komputerowe projektowania oświetlenia podziemi kopalń. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, z.184, Gliwice 1990.
 • Boron S., Boron W., Bogacz M.: Analiza wpływu wybranych parametrów cieplnych i konstrukcyjnych na obciążalność ekranowanych kabli górniczych. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa, nr 12/1994.
 • Boron S., Boron W., Bogacz M.: Obciążalność prądowa górniczych kabli i przewodów oponowych. Prace Naukowe - Badawcze - Wdrożeniowe EMAG, Katowice, 1995 r.
 • Boron S., Bogacz M.: Analiza rozkładu temperatury w wybranych typach górniczych kabli i przewodów oponowych. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa, nr 3/1995.
 • Boron S., Krasucki F., Miśkiewicz K., Cholewa A.: Wybrane problemy komputerowego projektowania kopalnianych sieci elektroenergetycznych. XII Międzynarodowa Konferencja Automatyzacji Górnictwa ICAMC'95.
 • Boron S.: Analiza przejściowych procesów nagrzewania górniczych przewodów oponowych. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa, nr 6-7/1996.
 • Boron S. : Wpływ rzeczywistego obciążenia prądowego górniczych przewodów oponowych na proces ich nagrzewania. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa, nr 6-7/1997.
 • Boron S., Miśkiewicz K. , Cholewa A. : Algorytm komputerowego wspomagania doboru zabezpieczeń kopalnianych sieci niskonapięciowych. Mechanizacja i Automatyzacja Gór-nictwa, nr 6-7/1997.
 • Boron S., Krasucki F. : Wpływ obciążenia prądowego kabli i przewodów oponowych górniczych na możliwość zagrożeń w podziemiach kopalń. XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Bezpieczeństwo elektryczne", Wrocław 1997 r.
 • Boron S., Gawor. P.: Kryteria przeprowadzania prób napięciowych podczas odbioru linii kablowych 6 kV w zakładach górniczych. Poradniki - Instrukcje EMAG, nr 2(9)/1999, Katowice 1999 r.
 • Boron S.: Analiza możliwości zmniejszenia grubości izolacji górniczych przewodów oponowych. IX Krajowa Konferencja Elektryki Górniczej, Szczyrk, 2002 r.
 • Boron S.: Nowoczesne górnicze kable i przewody oponowe - wymagania i budowa. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, z. 255 Górnictwo, Gliwice, 2002 r.
 • Boron S.: Kryteria ekonomiczne doboru górniczych kabli elektroenergetycznych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Górnictwo z. 260. Gliwice, 2004 r. (Materiały konferencyjne str. 249-258)
 • Boron S.: Wybrane problemy projektowania instalacji przodkowych o napięciu znamionowym powyżej 1 kV. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Górnictwo, z. 269, Gliwice, 2005 r.
 • Boron S.: Obciążalność prądowa kabli ułożonych w ziemi w pobliżu innych źródeł ciepła. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Górnictwo, z. 274, Gliwice, 2006 r.
 • Boron S., Cholewa A., Gawor P.: O potrzebie rezerwowania zabezpieczeń elektroenergetycznych w kopalnianych sieciach SN. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Górnictwo, Gliwice, 2006 r.
 • Boron S.: Obecny stan normalizacji w zakresie górniczych kabli i przewodów oponowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Górnictwo, z. 280, Gliwice, 2007 r.
 • Boron S., Gawor P.: Power supply and design problems of longwall installations of rated voltage above 1 kV in underground coal mines. International Conference of Electromecanics, ICEM - 2007. Petrosani (Rumunia), 2007 r.
 • Boron S.: Wybrane problemy doboru automatyki zabezpieczeniowej i zasilania silników przenośników ścianowych na napięcie 3300 V w wysokowydajnych kompleksach ścianowych. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa, nr 11/2007
 • Boron S., Cholewa A., Gawor P.: Sieci i instalacje elektroenergetyczne w zakładach górniczych. Zagadnienia wybrane. Podręcznik INPE dla elektryków, 2007 r.
 • Boron S. Medium voltage flexible trailing cables for use in underground coal mines in Poland. Kabel-Tag 2008, Wuppertal 2008 r.
 • Boron S. Obciążenie prądowe górniczych przewodów oponowych zasilających kombajny ścianowe. Konferencja Naukowa "Górnictwo Zrównoważonego Rozwoju", Gliwice, 2008 r.
 • Boron S., Gawor P., Cholewa A.: Uwarunkowania podwyższenia napięcia znamionowego sieci rozdzielczych i zasilających w zakładach górniczych. XV Sympozjum Naukowo-Techniczne "SEMAG 2009".
 • Boron S., Gawor P., Cholewa A.: Wybrane problemy zasilania odbiorników dużej mocy w kompleksach ścianowych podziemnych zakładów górniczych. XV Sympozjum Naukowo-Techniczne "SEMAG 2009".
 • Boron S., Gawor P.: Prognozowanie naprężeń w przewodach linii elektroenergetycznych napowietrznych na terenach objętych szkodami górniczymi. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa, nr 7/2010.
 • Boron S.: Nowoczesne metody diagnostyki górniczych kabli elektroenergetycznych. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa, nr 9/2010.
 • Boron S., Miśkiewicz K., Cholewa A.: Uwagi o programie komputerowym SNN wspomagającym projektowanie kopalnianych sieci elektroenergetycznych. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa, nr 11/2010
 • Boron S.: Zasadność stosowania ekranów kontrolnych w przewodach oponowych zasilających maszyny przodkowe. Przegląd Górniczy, nr 5/2012.
 • Boron S., Kryca M., Kozlowski A., Chudorlinski J., Górny M., Mistarz M., Gąsior T.: Underground cable fault location under methane and coal dust explosion hazard conditions. 23rd World Mining Congress, Montreal, 11-15 August 2013.
 • Boron S., Pielot J., Wojaczek A.: Ocena opłacalności wzbogacania węgla w układach osadzarek. Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management, Vol 30 (zeszyt 3, 2014).
 • Boron S.: Management of power network operation safety in mining. Management Systems in Production Engineering. 2015, No 2 (18).
 • Boron S., Bogacz M.: Kryteria doboru wybranych elementów konstrukcyjnych górniczych kabli elektroenergetycznych średniego napięcia. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie. Nr 06/2015.
 • Boron S., Nowrot A.: The new technology methods in physical chemistry and materials science of higher performance of processing techniques in the coal industry and energy. Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. Zeszyt 79, 2015.
 • Boron S., Heyduk A., Joostberens J., Pielot J.: Empirical model of human body impedance for needs of assesment of hazard of dangerous to health and life electric shock. Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. Zeszyt 79, 2015.
 • Boron S., Joostberens J.: Rezerwowanie zabezpieczeń zwarciowych w kopalnianych sieciach średniego napięcia. Mining – Informatics, Automation and Electrical Engineering Vol. 03(523) 2015 .
 • Boron S., Heyduk A., Joostberens J., Pielot J.: Empirical Model of a Human Body Resistance at a Hand-to-Hand DC Flow. Elektronika i Elektrotechnika (Vol. 22, No. 4, July/August of 2016).
 • Boron S.: Wybrane aspekty ekonomiczne doboru górniczych kabli elektroenergetycznych. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 308/16.
 • Boron S.: Komputerowe wspomaganie projektowania kopalnianych sieci elektroenergetycznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 308/16.
 • Boron S.: Obciążalność górniczych przewodów oponowych przy pracy przerywanej i dorywczej. Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji. Vol. 6, issue 2, 2017
 • Boron S.: The effect of power protection equipment on explosion hazards and on the reliability of power supply to longwall systems. Archives of Mining Sciences, vol. 62 (2017).
 • Boron S.: Obciążalność górniczych przewodów oponowych przy pracy dorywczej. IV Polski Kongres Górniczy, Kraków 20-22.11.2017

Działalność dydaktyczna

Wykłady i/lub ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotów:

 • Eksploatacja systemów elektroenergetycznych,
 • Elektrotechnika ogólna i zagrożenia elektryczne,
 • Power supply and electric drives (w jęz. angielskim)
 • Urządzenia i sieci elektroenergetyczne w górnictwie,
 • Zagrożenia elektryczne,
 • Zagrożenia fizyczne,
 • Zagrożenia i ich skutki,
 • Electrical safety management (w jęz. angielskim).

Twórca i kierownik studiów podyplomowych "Zasilanie wysokowydajnych kompleksów ścianowych w kopalniach węgla kamiennego".

Działalność organizacyjna

Script logo