Efekty kształcenia

Efekty kształcenia dla studiów I stopnia o profilu praktycznym na kierunku Automatyka i Informatyka Przemysłowa

WIEDZA - absolwent zna i rozumie

 • narzędzia matematyczne przydatne do opisu procesów dotyczących cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych,
 • podstawy fizycznych procesów zachodzących w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych,
 • działanie i cykl życia elementów i prostych układów elektrycznych, elektronicznych (w tym stosowanych w automatyce i telekomunikacji) oraz elektrycznych układów napędowych, w tym napędów przekształtnikowych,
 • pojęcia z dziedziny informatyki (w tym terminologię fachową w języku angielskim) oraz zasady tworzenia programów komputerowych z użyciem wybranych języków programowania, a także jest świadom cyklu życia systemów informatycznych oraz potrzeby aktualizacji oprogramowania i rekonfiguracji sprzętu,
 • zagadnienia z zakresu automatyki, robotyki i automatyzacji (w tym automatyki cyfrowej, teorii sterowania, automatyki napędu elektrycznego i sterowania procesów przemysłowych), a także jest świadom cyklu życia systemów sterowania oraz zna terminologię fachową w języku angielskim z tej dziedziny,
 • pojęcie bezpieczeństwa funkcjonalnego w cyklu życia układów automatyki i ich układów zasilania,
 • podstawowe ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania prowadzonej działalności, w tym podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ekonomii, zarządzania, tworzenia i rozwoju form przedsiębiorczości (w tym indywidualnej), ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi

 • wykorzystywać metody z zakresu matematyki (w tym algebry, analizy matematycznej, liczb zespolonych, matematyki dyskretnej, metod numerycznych i optymalizacyjnych, statystyki i podstaw rachunku operatorowego),
 • zaplanować i wykonać symulacje i pomiary wielkości z zakresu fizyki, obejmującego zagadnienia mechaniki, termodynamiki, elektrotechniki i magnetyzmu, i elementów fizyki ciała stałego oraz fizyki jądrowej,
 • wykorzystywać podstawowe zjawiska i prawa z zakresu elektrotechniki do doboru aparatury pomiarowej  w obwodach elektrycznych i magnetycznych oraz planować i przeprowadzać eksperymenty z zakresu elektrotechniki oraz zaprojektować i wykonać proste obwody elektryczne, a także sprawdzać poprawność ich działania,
 • na podstawie zadanej specyfikacji (założeń projektowych) zaprojektować, wykonać, uruchomić i przetestować proste układy elektroniczne (analogowe i/lub cyfrowe) i energoelektroniczne,
 • w oparciu o założenia projektowe dokonać doboru odpowiednich elementów (w tym urządzeń pomiarowych i sterujących oraz elementów wykonawczych), przeprowadzić syntezę układu sterowania oraz opracować stosowne programy komputerowe dla celów symulacji i realizacji pomiarów oraz algorytmów sterowania,
 • zaprogramować sterowniki PLC przeznaczone do różnych zastosowań, w tym do sterowania procesami przemysłowymi (również transportowymi), oraz zaprogramować podstawowe działania manipulacyjne robota przemysłowego,
 • wykorzystać wiedzę z zakresu zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT) do formułowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów, wspomagania obliczeń inżynierskich, sporządzania dokumentacji technicznej (z wykorzystaniem oprogramowania graficznego) oraz wykonywania prezentacji multimedialnych,
 • opracować algorytm i napisać program komputerowy z wykorzystaniem wybranych języków programowania w zakresie realizacji opracowanego algorytmu, a także przetestować poprawność jego działania,
 • skonfigurować (w tym z wykorzystaniem stosownych protokołów wymiany danych) układy teleinformatyczne oraz zaplanować i przeprowadzić pomiary parametrów pól elektromagnetycznych związanych z transmisją radiową,
 • wykorzystywać odpowiednie narzędzia do zarządzania systemem operacyjnym znając składniki, strukturę i funkcje systemu operacyjnego oraz analizować algorytmy zarządzania elementami systemu z uwzględnieniem systemów rozproszonych,
 • korzystać z ustaleń przepisowo-normalizacyjnych związanych z systemami informatycznymi, automatyką przemysłową oraz układów ich zasilania, wykorzystując wiedzę i doświadczenia praktyczne nabyte m.in. w środowisku zajmującym się zawodowo działalnością inżynierską,
 • wykorzystać zdobyte m.in. w środowisku zajmującym się zawodowo działalnością inżynierską praktyczne umiejętności i doświadczenia związane z utrzymaniem systemów operacyjnych i programów komputerowych (w tym opracowanych przez siebie), a także urządzeń i systemów automatycznego sterowania,
 • rozróżniać podstawowe elementy i struktury sieci teleinformatycznych, prawidłowo eksploatować i konfigurować aktywne urządzenia sieciowe, zaprojektować sieć teleinformatyczną wykorzystując wiedzę z zakresu protokołów komunikacyjnych i struktury sieci,
 • projektować podstawowe systemy wizualizacji procesów przemysłowych, prawidłowo zidentyfikować i rozróżnić podstawowe elementy z zakresu sterowania procesami,
 • dokonać krytycznej analizy oraz ocenić sposób funkcjonowania dostępnych rozwiązań technicznych z zakresu automatyzacji procesów,
 • komunikować się i brać udział w debacie (przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich) używając specjalistycznej terminologii (w tym w języku angielskim),
 • zaplanować eksperymenty, pracować indywidualnie i w zespole, a także planować oraz organizować taką pracę,
 • samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie,
 • wykonywać zadania w nie w pełni przewidywalnych warunkach poprzez właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji,
 • posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
 • interpretować uzyskane wyniki eksperymentów i wyciągać z nich wnioski,
 • przy identyfikacji i formułowaniu specyfikacji zadań inżynierskich z zakresu automatyki i informatyki oraz ich rozwiązywaniu:
  • wykorzystać metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne,
  • dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne,
  • dokonać wstępnej oceny ekonomicznej proponowanych rozwiązań i podejmowanych działań inżynierskich;
 • rozwiązywać praktyczne zadania inżynierskie wymagające korzystania ze standardów i norm inżynierskich oraz stosowania technologii właściwych dla kierunku Automatyka i Informatyka Przemysłowa, wykorzystując doświadczenie zdobyte w środowisku zajmującym się zawodowo działalnością inżynierską,

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do

 • krytycznej oceny posiadanej wiedzy rozumiejąc jej znaczenie w rozwiązywanie problemów poznawczych, a w szczególności praktycznych,
 • inicjowania działania na rzecz interesu publicznego oraz wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania oraz organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego,
 • myślenia i podejmowania twórczych działań w sposób przedsiębiorczy,
 • odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym przestrzegania i wymagania od innych zasad etyki zawodowej, uwzględniając dbałość o dorobek i tradycje zawodu.
Script logo