Historia Katedry Elektrotechniki i Automatyki Przemysłowej

Historia Katedry Elektrotechniki i Automatyki Przemysłowej jest ściśle związana z powstaniem i rozwojem Politechniki Śląskiej. Już w październiku 1945 r. powołano Katedrę Elektrotechniki Ogólnej na Wydziale Mechanicznym pod kierownictwem prof. Józefa Wąsowskiego. Po utworzeniu Wydziału Górniczego prof. J. Wąsowski został pierwszym jego dziekanem (w latach 1950-1951).

Od 1950 r na Wydziałach Elektrycznym i Mechanicznym Politechniki Śląskiej prowadzone były Oddziały Górnicze (prodziekanem ds. studiów górniczych na Wydziale Elektrycznym był prof. Władysław Kołek, a na Wydziale Mechanicznym - prof. Janusz Dietrych). Słuchacze tych Oddziałów zostali przeniesieni na Wydział Górniczy w roku akademickim 1951/1952. Od tego czasu Wydział Górniczy Politechniki Śląskiej kształcił studentów w kierunkach: eksploatacji złóż węgla, przeróbki mechanicznej węgla oraz mechaniczno-górniczym, a także elektryczno-górniczym.

We wrześniu 1950 r. utworzono Katedrę Elektryfikacji Kopalń kierowaną przez prof. Tadeusza Zarańskiego (w latach 1962-1964 dziekana Wydziału Górniczego, również prorektora Politechniki Śląskiej). W 1952 r. przeniesiono Katedrę Elektrotechniki Ogólnej z Wydziału Mechanicznego na Wydział Górniczy i nazwano ją Katedrą Elektrotechniki Ogólnej A (Katedrą kierował prof. J. Wąsowski). Od 1951 roku z Katedrą związany był prof. Jerzy Siwiński.

W pierwszym etapie reorganizacji Politechniki Śląskiej w 1969 r. połączono Katedry Elektrotechniki Ogólnej A i Elektryfikacji Kopalń, a nowo utworzoną Katedrę nazwano Katedrą Elektryfikacji Górnictwa. Jej kierownikiem został prof. Tadeusz Zarański. Po dwóch latach, w drugim etapie reorganizacji, Katedrę Elektryfikacji Górnictwa przemianowano na Instytut Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa, którego dyrektorem został prof. Florian Krasucki. Zastępcą dyrektora Instytutu był doc. dr inż. Stanisław Frączek.

Jednocześnie z powołaniem Instytutu utworzono w nim cztery zespoły naukowo-dydaktyczne:

  • Zespół Podstaw Elektrotechniki i Pomiarów Elektrycznych w Górnictwie, którego kierownikiem został doc. dr inż. Jerzy Zygmunt,
  • Zespół Sieci i Urządzeń Elektrycznych w Górnictwie, którego kierownikiem został doc. dr hab. inż. Florian Krasucki, a później dr inż. Piotr Gawor,
  • Zespół Elektrycznych Napędów i Trakcji Dołowej, którego kierownikiem został dr inż. Zygfryd Liberus, a później dr inż. Michał Liberus,
  • Zespół Automatyki i Telemechaniki Górniczej, którego kierownikiem został doc. dr inż. Stanisław Frączek, później dr inż. Krystian Kalinowski, a następnie doc. dr Stanisław Cierpisz.

Po wejściu w życie nowego statutu Politechniki Śląskiej w roku 1984, rozwiązano zespoły naukowo-dydaktyczne, a w zamian utworzono, z dniem 1 października 1984 r.,  trzy zakłady:

  • Zakład Podstaw Elektrotechniki i Pomiarów Elektrycznych w Górnictwie (kierownik - doc. Jerzy Zygmunt),
  • Zakład Sieci i Napędów Elektrycznych w Górnictwie (kierownik - prof. Florian Krasucki),
  • Zakład Automatyki i Teletechniki Górniczej (kierownik - prof. Stanisław Cierpisz).

Znaczący ślad w historii Instytutu i Katedry pozostawili, prowadzący zajęcia dydaktycze, pracownicy zaplecza naukowo-badawczego górnictwa, wybitni specjaliści w zakresie elektrotechniki górniczej tacy, jak prof. Władysław Gluziński, doc. Eligiusz Matyja, doc. Franciszek Szczucki.

W 1992 roku Instytut przemianowano na Katedrę Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa (Katedrą nadal - do roku 1997 - kierował prof. F. Krasucki). Od 1997 r. do 2009 r. Katedrą Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa kierował prof. Stanisław Cierpisz. W roku akademickim 1998/99 uległa zmianie nazwa specjalności z dotychczasowej, tj. "Automatyzacja i elektryfikacja kopalń" na "Automatyka i energoelektryka w górnictwie". Od roku akademickiego 2012/2013 nazwa specjalności została zmieniona na "Elektrotechnika i Automatyka w Górnictwie". Od 1 września 2009 r. do 30 września 2012 r. kierownikiem Katedry był prof. Piotr Gawor. 1 października 2012 r. stanowisko kierownika Katedry objął dr hab. inż. Joachim Pielot.

W okresie istnienia Katedry (Instytutu) zmieniała się liczba zatrudnionych w nim pracowników. Przeciętnie zatrudnionych było ok. 30 osób, w tym 23 nauczycieli akademickich, 5 osób w grupie pracowników inżynieryjno-technicznych i 2 osoby w grupie pracowników administracyjnych. Razem - w okresie istnienia Katedry - pracowało w niej ponad 120 osób.

W dn. 10 czerwca 2013 r., w sali Rady Wydziału Górnictwa i Geologii, odbyło się seminarium poświęcone pamięci Profesorów Elektryków związanych z Wydziałem Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej: Józefa Wąsowskiego, Tadeusza Zarańskiego, Jerzego Siwińskiego, Floriana Krasuckiego, Stanisława Frączka, Jerzego Zygmunta, Władysława Gluzińskiego i Eligiusza Matyji. W seminarium uczestniczyli przedstawiciele władz dziekańskich Wydziału Górnictwa i Geologii, pracownicy Katedry Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa, a także  współpracownicy, przyjaciele i krewni Profesorów. Sylwetki i dorobek Profesorów przedstawił prof. Piotr Gawor (prezentacja). Szczególnym momentem seminarium były wspomnienia małżonki prof. F. Krasuckiego oraz jego wnuczki. Seminarium odbyło się w ramach obchodów 60-lecia Oddziału Gliwickiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

W 2017 roku Katedrę Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa przekształcono w Katedrę Elektotechniki i Automatyki Przemysłowej. W roku akademickim 2017/18 wprowadzono nową, podstawową specjalność w Katedrze -  "Automatyka i Elektrotechnika Przemysłowa". Stanowisko kierownika Katedry objął na kolejną kadencję dr hab. inż. Joachim Pielot, prof. nzw. w Pol. Śl. Od 2015 roku zastępcą jest dr hab. inż. Jarosław Joostberens.

Opracowanie tekstu strony: Andrzej Cholewa, Sergiusz Boron (sierpień 2017 r.)
Script logo